Jdi na obsah Jdi na menu
 


Přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání 2016 - veškeré náležitosti

27. 1. 2016

Přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
 
 
*    Základní informace k životní situaci
 
Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od tří do šesti let.
Přijmout dítě do mateřské školy lze na základě přihlášky k předškolnímu vzdělávání k 1. 9. daného roku,
nebo v průběhu školního roku podle potřeb rodičů.
Při přijímání dítěte k předškolnímu vzdělávání lze stanovit zkušební pobyt v mateřské škole.
 
*    Kdo je oprávněn v této věci jednat
 
Jednat v této věci mají oprávnění zákonní zástupci dítěte.
 
*    Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
 
Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání si může zákonný zástupce vyzvednout přímo v mateřské škole, ve které má zájem o umístění dítěte. Rozhodnutí o přijetí dítěte do mateřské školy, které je vydáno zákonnému zástupci dítěte, musí být v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.
 
 
*    Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
 
Návštěvou příslušné mateřské školy a podáním vyplněné žádosti, příp. dalších potřebných dokladů.
 
 
*    Na které instituci životní situaci řešit
 
O přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ředitel příspěvkové organizace.
 
*    Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
 
V určený termín podávání přihlášek k předškolnímu vzdělávání (obvykle týden v měsíci duben) s ředitelem příslušné mateřské školy. Rozhodnutí o přijetí dítěte je v pravomoci ředitele mateřské školy, do které žádáte dítě umístit.
 
 
*.    Jaké doklady je nutné mít s sebou
     Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.
     Vyjádření praktického lékaře pro děti a dorost.
     OP zákonného zástupce.
     Rodný list dítěte.
     U cizinců jsou potřebná další potvrzení. Informace o nich obdrží zákonný zástupce dítěte od ředitelky mateřské školy v souladu s § 20 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona, v platném znění.
 
*.    Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
 
Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání je k dispozici v dané mateřské škole.
 
*.    Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
     Úplata za předškolní vzdělávání.
     Stravné.
     Poplatky se platí v příslušné mateřské škole.
 
*.    Jaké jsou lhůty pro vyřízení
 
Rozhodnutí ve věci přijetí dítěte je vydáno ředitelem mateřské školy do 30 dnů od podání žádosti.
 
 
 
*.    Elektronická služba, kterou lze využívat
 
Situace vyžaduje osobní jednání, proto ji nelze řešit elektronickou poštou.
 
 
17.    Podle kterého právního předpisu se postupuje
 
Přijímání dětí do mateřské školy stanovuje § 34 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění.
Rozhodnutí o přijetí dítěte do mateřské školy, které je vydáno zákonnému zástupci dítěte, musí být v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.
 
 
18.    Jaké jsou související předpisy
 
Vyhláška MŠMT č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění.
   
 
*.    Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
 
Zákonný zástupce může podat písemné odvolání proti rozhodnutí ředitele mateřské školy ke Krajskému úřadu středočeského kraje prostřednictvím ředitele příslušné školy.
 
 
Zkušební pobyt v mateřské škole.
     Při přijímání dítěte je možné stanovit zkušební dobu pobytu dítěte v mateřské škole, jehož délka nesmí přesáhnout dobu 3 měsíců. Tuto dobu stanovuje ředitel mateřské školy.
 
Přijímání dětí mladších věku tří let.
     Do mateřské školy lze přijímat děti mladší věku tří let po dohodě s ředitelem školy, musí být splněny dané předpoklady.
Přednostní přijímání dětí v posledním roce před zahájením povinné školní docházky
     K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky. Pokud nelze dítě z kapacitních důvodů do mateřské školy přijmout, zajistí obec, v níž má dítě místo trvalého pobytu, zařazení dítěte do jiné mateřské školy (prostřednictvím Odboru školství ).
 
*.    Další informace
 
Při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání je třeba dodržet podmínky stanovené zvláštním právním předpisem (§ 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění).
Dítě může být přijato do mateřské školy i v průběhu školního roku.
 
  Ředitelka MŠ Miroslava Bolenová.- 604 126 111 email-ms.tuhan@seznam.cz
Informace jsou na webových stránkách mateřské školy mstuhan.estranky.cz
 
Termín pro podávání žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání stanoví ředitelé mateřských škol po dohodě se zřizovatelem. Koná se každoročně obvykle v jarních měsících – jeho přesný termín bude zveřejněn způsobem v místě obvyklým; prostřednictvím– vývěsky Obce Tuhaň, a na webových stránkách mateřské školy .

 

27.1.2016                                                   Miroslava Bolenová