Jdi na obsah Jdi na menu
 


Třídní vzdělávací program

22. 10. 2016

Třídní vzdělávací program ke stažení zde

 

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

MŠ Tuhaň„U KOČIČÁKŮ“, příspěvková organizace

 

 

NÁZEV PROGRAMU:

 „Kočičí MŠ“

„U KOČIČÁKŮ“

 

MŠ Tuhaň „U KOČIČÁKŮ“

příspěvkové organizace

MŠ Tuhaň  277 41 Kly

 

 

 

 

BÁSNIČKA ŠKOLKY:

My jsme kočky kočičí,

co vůbec nikdy nekřičí,

nekřičí jen občas kňourají,

když chytí myšku, pak se radují.

 

 

PÍSNIČKA ŠKOLKY:

Či a či a či či či,

my jsme kočky kočičí…

 

HÁDANKA ŠKOLKY:

Má to hlavu, jako kočka,

má to uši jako kočka,

má to oči jako kočka,

má to ocas jako kočka,

a není to kočka = (kocour)

 

ROZDĚLENÍ DĚTÍ

5-6 leté: KOCOMOUŘI

3-4 leté a mladší:          KOČIČÁCI

 

Září :Jak chodí kočky do mateřské školy“

 

 

Charakteristika: - vhodnou organizací a laskavým přijetím

  usnadnit nově příchozím dětem vstup do MŠ.

   - seznámit je s prostředím, ve kterém budou    

      trávit většinu dne.

   - přiblížit jim požadavky a zásady, které

  vyžaduje život v kolektivu, postupně je vést  

  k dodržování kázně, společenským a

  hygienickým návykům

 

 

 

 

 

Očekávané výstupy:

Zvládat jednoduchou obsluhu a pracovní úkony

- udržování pořádku (úklid hraček a pomůcek)

- domluvit se slovy a gesty, improvizovat

- záměrně se soustředit a udržet pozornost

- odloučit se od rodičů a blízkých, být aktivní i bez jejich opory

- navazovat kontakty s dospělými, kterým je dítě svěřeno do péče, překonávat

   stud, komunikovat vhodným způsobem a respektovat ho

- Uplatňovat návyky společenského chování (v jakémkoliv styku - dospělý,

   dítě, kamarád, personál) poprosit, poděkovat, rozloučit se, vzít si slovo,

   požádat o pomoc, reagovat

 

Cíle :

 - schopnost navazování vztahů dítěte k druhým lidem, žít ve společenství

   ostatních lidí, náležet k danému společenství (rodina, třída, kamarádi…)

- seznámení s místem, prostředím, ve kterém dítě žije a vytvoření pozitivního 

   vztahu k němu

- seznámení s pravidly k druhému

Září – „Kočičí mateřská škola“ (jak to u nás vypadá…)

 

 • poznávání a pojmenování všech prostor MŠ – prádelna kuchyň, kanceláře, ostatní třídy
 • prohlídka školní zahrady, koutky pro hry, keře, stromy, seznamování s prostředím školy a její okolím
 • koulení míče daným směrem v sedu
 • navazování a upevňování vztahů mezi dětmi (tvořivé hry s pískem, stavby z písku) – kolektivní práce
 • procvičování obratnosti (cvičení na průlezkách)
 • bezpečnost při chování na ulici, chůze v útvaru, přecházení vozovky
 • seznamování s výtvarnými materiály, poznávání nových technik, kresby (kreslení křídou na chodník, kresba uhlem, rudkou)
 • vystupováni po schodech, správné kladení nohou, dodržování správné bezpečnosti kamaráda
 • utváření kladných kamarádských vtahů dětí mezi sebou (vycházka do okolí MŠ, dětské hřiště, kolektivní hry, pohybové hry)
 • vytváření povědomí o pohybu na zdravém vzduchu (pohybové hry s procvičování orientace v prostoru)
 • bezpečnost při hrách ve třídě, v umývárně, na WC, v šatně, na schodech

 

 

Září – „Kamarádi Kočičáci“

 

 • vzájemné seznamování všech dětí a obou učitelek (znát své jméno, příjmení, věk, adresu bydliště, jména obou učitelek)
 • seznamování s koutky pro hry a hračkami v nich a šetrný, zacházením s hračkou
 • udržování pořádku v koutcích pro hry a ve skříňkách s hrčkami
 • rozhovory o prázdninách se zaměřením na nesprávné tvary v řeči
 • určování vzájemné polohy objektů, podle konkrétní situace (je, není, v, na...) - procvičení v pracovních listech
 • popsání vzájemné polohy dvou objektů pomocí příslovcí místa (před, za, pod, nad, vedle, mezi, blíž…)
 • chůze se správným držením těla, odvíjením chodidla a využíváním doprovodných pohybů paží v pravidelném tempu a kroku
 • skládání a lepení různě velkých kruhů, dokreslování detailů
 • uvolněné kreslení na různě velkých plochách
 • zpracování kusu modelovací hmoty mačkáním, hnětením a válením
 • nacvičení písně, rytmického, přesného, čistého a výrazného zpěvu
 • rytmicko-melodické, ozvěnové a doplňovací hry, rytmizace říkadel
 • povídání o životní moudrosti v pohádkách, četba na pokračování

 

Září – „Co dělají kočky celý den“ (ráno, odpoledne, večer)

 

 • seznamování s pravidly chování ve vztahu k druhému, základní formy společenského chování ve styku s dospělými i dětmi
 • získávání citové samostatnosti, poslech pohádky, maňásek
 • orientovat se bezpečně v prostředí školky, třídy, znát pracovnice školky a jejich funkci
 • zvládání jednoduché samoobsluhy a hygienických návyků
 • sžívání se s ostatními dětmi ve třídě, vědět, že e mohou bránit násilí od druhého dítěte
 • rozlišování symbolů, porozumění jejich významu a umístění (značky dětí, dopravní a informační značky)
 • vytváření povědomí o zdraví a bezpečí, bezpečnost při hrách a činnostech, možnost úrazu
 • koordinace poloh a pohybu těla, sladění s rytmem a hudbou
 • seznamování s režimem dne a jeho respektování „co dělme celý den“
 • procvičování jemné motoriky ruky, trhání papíru, lepení
 • zvládání jednoduchých úklidových prací, úklid hraček, pracoviště, jídelny, lůžkovin…
 • práce s modelínou, hnětení a tvoření kuličky

 

Září – „Jak se chovají kočky v MŠ“

 

 • čtení pohádky, zachycení hlavní myšlenky příběhu, rozhovor o hlavním hrdinovi
 • zacházení s různým materiálem (barvy, uhel, tužka, nůžky, papíry, lepidlo)
 • práce s hlínou, plastelínou, tvoření placky z kuličky, správná koordinace rukou
 • seznámení s jednoduchými hudebními nástroji, poznávat je podle zvuku – hudební hádanky (klavír, flétna, kytara, buben, rolničky…)
 • seznámení se s prostorovými pojmy (nahoře, dole, uprostřed…)
 • tvořivé konstruktivní činnosti, rozvoj představivosti a fantazie
 • dramatizace pohádky, herci a jejich vystupování na pouti
 • navazování kontaktu s dospělými, komunikace s nimi, respekt k nim, překonávání studu
 • individuální záznamy o dítěti, doplňování, využívání pracovních listů
 • dodržování pravidel her a činností, neporušování (stolní hry, závodivé hry…)
 • pozorné sledování literárních, dramatických, hudebních představení, pokusit se zhodnotit své zážitky
 • pojmenování částí těla, znalost jejich funkcí, ochrana svého zdraví

Říjen : „Vítr, mraky, listí, draky, kočky přitom loví ptáky“

 

 

Charakteristika : - pozorování změn v přírodě, charakterizovat

      typické znaky podzimu (podzimní práce na   

      zahradě a poli, vliv počasí na rostliny,   

      ovoce, zeleninu, na chování volně žijících

      zvířat, barevnost přírody).

    - rozvíjení pocitu sounáležitosti s živou a

       neživou přírodou, hledání a vnímání

       rozmanitostí přírody (barev i tvarů).

    - pozorování a porovnávání stavu.

 

 

 

 

Očekávané výstupy:

 • vnímání a rozlišování pomocí všech smyslů (sluchově, zrakově, hmatově a vůně)
 • pojmenovat čím je dítě obklopeno, vědomě využívat všech smyslů, záměrně pozorovat a postřehovat, všímat si (nového, změněného a chybějícího)
 • porozumět běžným projevu vyjádření emocí a nálad chovat se a jednat na základě vlastních pohnutek s ohledem na druhé
 • mít povědomí o významu životního prostředí (přírody i společnosti) pro člověka, uvědomovat si, že způsobem, jakým se dítě i ostatní v jeho okolí chovají, ovlivňují vlastní život i prostředí

 

Cíle:

 • rozvíjení činností, které vedou ke kladnému vztahu k okolí a prostředí ve kterém žijeme a k přírodě.
 • chránit životní prostředí
 • rozvoj tvořivosti
 • rozvoj a užívání všech smyslů

 

 

Říjen – „Co dělají kočky na podzim na zahrádce“

 

 • protažení jednotlivých částí těla
 • dostatečné a správné dýchání při cvičení, rovná záda
 • upevňování špetkového držení tužky
 • správné vymalování obrázku bez přetahování linií
 • upevňování správné techniky při stříhání
 • poznávání ovoce dle chuti a vzhledu
 • rozvíjení pracovních dovedností s různým materiálem
 • rozvíjení sluchové dovednosti při rozkladu slov – vytleskávání slabik
 • objevování tvorby zdrobnělin
 • seznamování s pojmy ovoce a zelenina
 • poznávání a pozorování ovocných stromů v okolí
 • poznávání a zaznamenávání počtu, počet ovoce a zeleniny 1 – 7
 • vážení si významu práce pro druhého
 • správná technika malování – vyprat štětce, použít hadřík
 • vyslechnutí delšího veršovaného díla
 • vyslechnutí příběhu s dětskými hrdiny
 • objevování významu ovoce a zeleniny pro zdraví člověka

 

 

Říjen – „Co dělají kočky na poli“

 

 • rozhovor o podzimních pracích a úrodě na poli
 • výroba bramborového razítka, práce s bramborovým razítkem
 • vystřihování a nalepování mašlí na ocas draka – procvičení motoriky ruky
 • poznávání základních druhů zeleniny – dle vzhledu, vůně a chuti
 • opakování a procvičování barev – omalovánky, pracovní listy se zeleninou
 • určování vlastností daných předmětů – zeleniny dle barvy, tvarů a velikosti a jejich porovnání
 • procvičování motoriky ruky – modelování (mačkání, hnětení, válení a vytahování detailů
 • kotoul vpřed s dopomocí
 • hry s barvami
 • chytání a házení míčů různých velikostí
 • sbírání přírodnin – kaštany, žaludy, šípek a práce s nimi
 • dokreslování listů stromů
 • zdolávání překážek přelézáním, podlézáním, přeskakováním
 • třídění kaštanů dle velikosti

 

Říjen – „Kočky v lese na procházce“

 • uvolňování ruky v zápěstí – grafomotorická cvičení
 • procvičování drobných svalů prstů
 • práce s podzimními přírodninami, tvorba dekorací
 • rozvíjení schopností klást otázky a souvisle odpovídat
 • upevňování výslovnosti a paměti – krátké veršovánky
 • seznamování dětí se společenstvím lesa – všímání si barev a tvarů přírodnin
 • všímání si různých druhů stromů a keřů, znalost plodů některých z nich
 • výtvarné vyjádření dojmů z vycházek a výletů do podzimní přírody
 • motivování zpěvu přírodou v lese, podzimem
 • zapamatování si i delšího veršovaného textu
 • soustředěné vyposlechnutí pohádky a schopnost vyprávění děje
 • pohybem charakterizovat postavu z pohádek
 • osvojení si poznatků o přírodě v lese – vědět, jak se v lese chováme a jaký význam má les pro člověka
 • kdo je myslivec, hajný, lesník – jakou mají práci a funkci v lese

 

 

 

Říjen – „Počasíčko přitvrdilo, trochu se nám ochladilo“

 • orientace v prostoru
 • rozšiřování slovní zásoby o slova označující jevy, činnosti související s podzimní tématikou
 • umět charakterizovat roční období 2-3 typickými znaky
 • poznání a pojmenování některých volně žijících zvířat, objevování jejich světa
 • osvojení číselné řady 1 – 6
 • určování počtu, kdo je první a kdo poslední
 • jak se člověk stará o úrodu na poli – co znamená přísloví „Bez práce nejsou koláče“
 • vyrobení jednoduchého dárku pro kamaráda
 • rozvíjení dětských přátelství spolu s rodiči
 • zaplnění plochy papíru na určitý námět (malba, kresba, modelování)
 • rozvíjení fantazie
 • upevňování správné intonace, radosti ze zpěvu
 • kladení základu pro výraznost recitace
 • osvojování jednoduchých poznatků o přírodě a jejich proměnách – znaky podzimu
 • poznávání života ptáků, vědět, že někteří odlétají do teplých krajů

Listopad : „Uplakaný a ufňukaný podzim“

 

 

Charakteristika :- pozorování změn v přírodě

 - charakteristika typických znaků podzimu (mlha,     

    déšť, bouřka, duha, vítr…)

 - uvědomování si vlastního těla a jeho funkci

 - seznamování se se zdravím životním stylem, jak   

    předcházet nemocem a úrazům

 - uvědomování si důležitosti telefonních čísel (150,

    155, 158, 112)

 - poznávat, kdo nás brání a chrání?

 - prohlubování znalostí o lidské činnosti a práci a

    významu pro celou společnost…

 

 

 

Očekávané výstupy:

 • rozlišovat co prospívá a co škodí
 • vnímat a rozlišovat změny v přírodě
 • zachycovat skutečnosti ze svého okolí, vyjadřovat své představy pomocí výtvarných dovedností a technik
 • vnímat, že svět je rozdílný a pestrý
 • poznat a pojmenovat čísti lidského těla
 • zdokonalovat orientaci v prostoru
 • prohlubovat zájem o péči o zdravý
 • upevnit pracovní, sebeobslužné návyky

 

Cíle:

 • uvědomovat si význam přírody pro člověka
 • působit na estetické cítění pohybem a zpěvem
 • osvojovat si poznatky o těle a zdraví
 • rozvíjet paměť a pozornost
 • chovat se ohleduplně k ostatním dětem
 • procvičovat obratnost vytvářet povědomí o zdravém pohybu
 • rozvíjení řečových a jazykových schopností

 

 

Listopad – „Podzimní dýňová slavnost“

 • rozvíjet pohybové dovednosti
 • uvolňovat ruku v zápěstí i v loktu
 • posilovat dětskou zvídavost, zájem, radost z poznání
 • tvořit souvislé věty – rozhovor
 • grafomotorika
 • seznámení se se změnami počasí – jak počasí mění tvář země
 • jak vzniká déšť, mlha, bouřka, duha, sníh
 • zvyšovat používání přídavných jmen – rozhovor
 • sbírat barevné listy – zachovávat jejich tvar i barvu vylisování
 • poznat a pojmenovat základní a některé doplňkové barvy „barevný podzim“
 • vnímat krásu podzimních barev – malování
 • podzimní tvoření z listů, plodů

 

 

Listopad – „Co mají vše Kočičáci na práci“

 

 • poznávat a pojmenovat některé druhy nářadí, vědět, jak se s nimi pracuje (hrábě, motyka, rýč, pila sekera…)
 • zapojit se do podzimních prací na zahradě
 • zpracovávat ovoce a zeleninu (ovocný salát)
 • správný postup při lepení, stříhání
 • poznávat, co se s čím dělá (druhy profesí)
 • poznávat význam každé práce, dokončit začatou práci
 • řešit otázky – co by se stalo, kdyby
 • nácvik nové básničky
 • malování, modelování nářadí a strojů
 • ukládat hračky na své místo
 • dbát na úpravu oblečení (zapínání, rozepínání knoflíků, pomoc mladším dětem)
 • rozhovor – „Jak mohu pomáhat“
 • grafomotorická cviky – pila, hrábě…

Listopad – „Jak neonemocní kočka?“

 

 • rozhovor jak chráníme své zdraví (pitný režim, sportování, stravování…)
 • zdravé/nezdravé potraviny (ovoce, zelenina, vitamíny, dorty, cukrátka…)
 • dodržování osobní hygieny (časté mytí rukou, čištění zubů, česání…)
 • otužování vzduchem, vodou (předplavecký výcvik)
 • hra na lékaře, nemocnice
 • rozhovor- když nemocný stůně – co potřebuje
 • seznamování s tím, co je pro nás nebezpečné a jak se před nebezpečím chráníme (neznámá místa, vozovka, voda, přírodní živly, nebezpečné předměty, nepůjdu s někým, koho neznám, nevezmu si nic od neznámé osoby, nejíme neumyté ovoce, zeleninu…)
 • co si oblékáme – pojmenovat části oblečení
 • zapínání a rozepínání knoflíků
 • cvičíme podle hudby
 • cvičíme na balančním míči
 • malování (držení štětce, správné zacházení s barvou)
 • vytrhávání z papíru
 • seznámení se s tím, kdo nás chrání (rodiče, lékař, policie, hasiči)

 

 

Listopad – „Jak se nemám bát čerta“

 • rozhovor nad obrázkem (čert, Mikuláš, anděl)
 • procvičování ohebnosti jazyka
 • seznámení s písní, nácvik
 • výzdoba třídy, šatny
 • malování čerta, Mikuláše (vystihnout charakteristické rysy)
 • vyrábíme čerta
 • vyrábíme z papíru, látky
 • koláž – společná práce dětí
 • porovnávání velikostí
 • nácvik básničky – výrazný přednes
 • pohádka
 • hrajeme divadlo, charakteristika pohádkových postav
 • pohybová hra
 • cvičíme na balančním míči
 • prolézání strachovým pytlem (koordinace pohybů, odstranit pocit strachu)
 • cvičení na lavičce, udržení rovnováhy

 

 

Listopad – „Hlava, uši, drápky, tlapky, čumáček a ocásek, jmenuji se VITÁSEK“

 

 • osvojovat si poznatky o těle – popis postavy, obkreslení kamaráda, své ruky, pojmenovat názvy prstů
 • samostatnost při vystřihování, nalepování
 • malování postavy
 • práce s modelínou
 • podporovat zájem a zvídavost dětí – tlukot srdce
 • poznávat projevy dorozumívání (řeč, mimika, gesta, pohyb)
 • smyslové hry (zrak, sluch, čich, hmat, chuť)
 • poznávat druhy chutí (slané, sladké, hořké, kyselé)
 • znát části vlastního těla – hlava, ruce, krk, trup, oči, uši, ústa, nos…
 • spojit hledání částí svého těla s pohybem (hlava, ramena, kolena, palce…)
 • procvičení chůze za vedoucím dítětem se změnami směru
 • procvičování prostorových představ (vpředu, vzadu, vpravo, vlevo, mezi)

 

Očekávané výstupy:

 • rozšiřovat, co přispívá zdraví
 • naučit se zpaměti krátké texty (básničky, písně)
 • zvládnout jednoduchou dramatickou úlohu
 • poznat a vymyslet homonyma
 • respektovat potřeby druhého
 • vyjadřovat se prostřednictvím hudby a hudebně pohybových činností

 

 

Cíle:

 • Osvojení si poznatků o těle a zdraví
 • Rozvoj mravního a estetického vnímání, cítění a prožívání
 • Vytváření povědomí o širším přírodním a kulturním prostředí…

 

 

 

 

 

Prosinec : „Když začínaj metelice, těšíme se na Vánoce…“

 

 

Charakteristika :- seznámit děti s tradicemi adventu, Mikuláše,

    Vánoc, Nového roku (proč a jak se slaví ve

světě)

 - vést děti k účasti oslav v MŠ

 - dbát na zdraví v chladném počasí, při  

    zimních radovánkách

 - pozorování změn v přírodě

 

Prosinec – „Kočičí adventní věnec“

 

- zapálení svíčky na adventním věnci, rozhovor o adventní době, přípravě na vánoční svátky, jaké budou přípravy

  v MŠ

- pozorování vánoční výzdoby okolí MŠ

- rozhovory o chladném počasí, správném oblékaní (jak a proč se chránit před zimou)

- zdobení třídy, šatny a chodby, vytváření vánoční atmosféry

- cvičení přesnosti a pečlivosti pro práci, vybarvování vánoční omalovánky¨

- vystřihování skládanek

- leze v podporu dřepmo v rovině, po zvýšené ploše, vzad, stranou a po třech (adventní závody)

- modelování – zpracování hmoty na plát hnětením a válením, vykrajování tvořítky

- příprava na vánoční besídku, přednes veršů, zpěv

- výroba vánočního dárku pro rodinu

- grafomotorická cvičení s vánoční tématikou, uvolňovací cviky ruky

- poslech a zpěv vánočních koled

- házení sněhovými koulemi na cíl

- nácvik vánoční písničky – doprovod na hudební nástroje

 

Prosinec – „Vánoční stromek, svítí v pelíšku a my kočky, těšíme se na myšku“

 

- Zapálení svíčky na adventním věnci, rozhovor o vánočních svátcích, o Ježíškovi proč se Vánoce slaví a jak

- grafomotorická cvičení

- dopis pro Ježíška

- poslech a přednes veršů s vánoční tématikou

- příprava na besídku, doprovod na dětské hudební nástroje, sólový a skupinový zpěv

- malování hustou barvou, samostatnost při stanovení námětu malby

- zdobení předem určeného tvaru vánočním motivem

- poslech a reprodukce četby s vánoční tématikou

- generální zkouška na vánoční besídku

- pozorování počasí (mráz, led…) rozhovory o přírodě

- vánoční besídka

- zpěv a tanec – hudebně pohybové hry

- rozhovory o zimních sportech a radovánkách, jak se chránit před úrazy

- vánoční nadílka, oslava

 

Prosinec – „Vánoční tradice po kočkovsku a po lidsku“

- zapálení svíčky na adventním věnci, poslech legendy o Mikuláši, rozhovor o Mikuláši

- výroba figurky z odpadového materiálu, stříhání, sestavování, lepení (čert, Mikuláš, anděl)

- nácvik recitace veršů s mikulášskou tématikou

- užívání slov souzvučných – homonym

- výroba sněhové koule z papíru, sestavení jednotlivých prvků do celku

- koulení míče hlavou a nohama, házení koule na cíl

- příprava na vánoční besídku – výzdoba práce, páce s geometrickými tvary

- mikulášská nadílka

- hry na hybnost jazyka

- kresba a vybarvování kresby

- pozorování změn v přírodě, rozhovory o představách správného vánočního počasí, porovnávání se

   skutečností

- prohlížení obrázku známých malířů se zimní a vánoční tématikou, rozhovory o nich, porovnávání

   s dnešní dobou (oblékání, příroda apod.)

 

Prosinec – „Jak to bude na přes rok, brzy bude nový rok“

 

- zapálení adventní svíčky, rozhovor o Silvestru, Novém roce, Třech králích

- rozhovory o prožití vánočních svátcích

- kreslení zážitků z Vánoc

- kolorovaná kresba tuší

- úklid vánoční výzdoby

- vycházky v okolí MŠ, pozorování oblohy, počasí, rozhovory o ochraně zdraví

- hry se sněhem, pozorování vlastností sněhu

- prohlížení vánočních pohlednic, tvoření vlastní pohlednice

- opakování písní a básní s vánoční tématikou

- vystřihování, stříhání více vrstev papíru najednou

Očekávané výstupy :

 • umět pojmenovat části těla (poznat co škodí zdraví a umět pojmenovat)
 • naučit se z paměti krátké texty (říkadla, básničky, písničky, hádanky)
 • zvládnout jednoduchou dramatickou úlohu
 • těšit se z příjemných zážitků
 • dodržovat dohodnutá pravidla vzájemného soužití

 

cíle :

 • rozvoj komunikativních dovedností a řečových schopností
 • rozvíjet hrubou motoriku
 • osvojení poznatků o tělovýchově a sportu
 • rozvoj zájmu a psanou podobu jazyka
 • rozvoj kulturně-společenských návyků
 • vytváření návyků ke zdravému životnímu stylu

 

Leden : „Jak sportují kočičáci v zimě, obléknou si rukavice a vyrazí do ulice““

 

Charakteristika :

 • poznávání změn počasí při pobytu venku
 • seznámení s vlastnostmi vody
 • užívání sněhu (sáňkování, koulování, bobování, stavění sněhuláka)
 • starat se o své zdraví
 • seznámit se s vlastním tělem
 • starat se v zimě o ptáčky (potrava, krmení, budky, semínka, jadýrka)

Leden – „Jak sportují kočičáci v zimě, obléknou si rukavice a vyrazí do ulice“

 • rozvíjení pohybových schopností v oblasti hrubé motoriky – učení se dovednosti při hodu na cíl, rozvíjení pohybových dovedností při zpěvu
 • upevňování obratnosti a postřehu na pohybující se míč
 • reakce na signál – lehký pružný běh, běh s vyhýbáním
 • zvládání základních pohybových dovedností na sněhu
 • běhání s výskokem na zavěšené předměty
 • rozvíjení dovedností při stříhání, zvládání úklidové činnosti
 • procvičování usměrňování výdechového proudu
 • procvičování správné výslovnosti a výrazného přednesu
 • probouzení zájmu o knížky, vybrání a naučení se veršů pro maminku a tatínka
 • procvičování sloves – popis obrázku
 • hledání přídavných jmen pro vyjádření vlastností sportovce, rozhovor s dětmi, jaké jsou vlastnosti sportovce, co je vytrvalost, houževnatost, překonávání překážek v závodě i ve sportu
 • jak je důležité pomáhat si navzájem, ve sportu i v životě, jak požádat o pomoc

 

Leden – „Vánice a metelice jsou kočičí kamarádi, kočky, vločky, chytaj rády a jsou s nimi kamarádi

 • hod koulí horním obloukem na cíl
 • udržení rovnováhy na ledové ploše
 • procvičování zrakového vnímání – rozlišování některých detailů, trpělivost a vytrvalost v činnosti
 • rozvíjení dovedností při vystřihování složeného papíru
 • vedení dětí k orientaci v prostou i v rovině
 • hledání rozdílů, třídění oblečení na letní a zimní – proč se v zimě oblékáme více
 • učení se dokončení započaté činnosti
 • vědomí, že jsou kolem nás i postižení, kterým pomáháme v případě potřeby – jak sportují, co umí tělesně postižení, jak se k nim chováme a proč
 • jak se bere v zimě ohled na starší lidi, proč neuklouzáváme chodníky a kde si v zimě hrajeme
 • nenechat si líbit násilí na své osobě působené jiným dítětem
 • malování postavy v pohybu temperovými barvami
 • připravování literárních chvilek dětem předčítáním z pohádkových knížek, které dostaly pod stromeček

Leden – „Jak se vede kočičím kamarádům z lesa i polí“

 • rozvíjení pohybových dovedností ve spojení se zpěvem a hudbou
 • citlivé a vláčné pohyby se šátkem
 • umožnění dětem rozhodovat se samostatně o formě pohybových cvičení – dítě určuje obsah, náplň a stává se cvičitelem
 • podpora zvládnutí sebeobsluhy a uplatňování hygienických i společenských návyků
 • rozvíjení jemné motoriky, obratnosti prstů
 • hledání rozdílů v geometrických tvarech, jejich poznání a pojmenování
 • upevňování číselné řady 1 – 6
 • rozvíjení pozitivních citů k přírodě a všemu živému – zvířata a ptáci v zimě
 • seznamování se s vlastnostmi sněhu a ledu, pokusy se sněhem a ledem
 • bezpečnost při práci s nůžkami
 • navození situací pomoci a ochoty – pomoc ptáčkům a zvířatům v zimě – krmení zvířat v lese
 • vyjádření kresbou vztahu k přírodě, ke svému okolí
 • malování zimní krajiny na tmavý papír

Leden – „Kočky balí tašky a jdou do školy, budou tam psát úkoly“

 

 • procvičování s dětmi chůzi podle hudby ve svižném pochodovém kroku, rozvíjení schopností vyjádřit hudbu pohybem
 • vybírání hudby s dětmi pro improvizovaný pohyb, vyjádření hudby pohybem
 • vedení dětí k samostatnosti při vystřihování
 • pohotové reagování na barvy
 • rozvíjení zrakového vnímání, rozlišovacích schopností – vyhledávání stejných tvarů
 • upevňování znalostí jednotlivých částí těla, některých orgánů, jejich funkcí, vytváření povědomí o růstu těla, jeho vývoji a změnách
 • vytváření pozitivního vztahu k učení, rozlišování některých písmen, poznání napsaného vlastního jména
 • osvojování si některých dovedností předcházejících psaní
 • kdo se mnou půjde k zápisu
 • vyjádření vztahu ke své rodině či škole kresbou
 • zamyšlení se nad otázkami proč chodíme do školy a co všechno se můžeme ve škole naučit
 • zajímání se o knihy s obrázkovým materiálem, objevování poučení v knihách
 • znám cestu do školy

Únor : „My jsme malé chytré kočky, modroočky, my už toho umíme, do školy se těšíme“

Charakteristika :

 • seznamování s početní řadou a číslicemi
 • prohlubování znalostí prostorových vztahů
 • na základě prožitku formulovat souvislou větu
 • orientace ve svém okolí
 • prohlubování kamarádství a citových vazeb
 • k rodině

 

Očekávané výstupy :

 • poznat píseň podle melodie
 • soustředit se na poslech básně, písně, čteného textu
 • poznávat co je hranaté, špičaté, kulaté
 • poznávat geometrické tvary
 • poznávat barvy, barevné odstíny
 • správně držet tužku a štětec
 • kreslit plynulým pohybem

 

Cíle :

 • vnímání věcí kolem sebe
 • vyjadřování pocitů a dojmů
 • zapamatování si krátkého textu
 • zdokonalení jemné i hrubé motoriky
 • znalost pravidel slušného chování
 • kreslení na základě samostatného výběru námětu

Únor - „Kočky pečou housky, uštipují kousky“

 

 • námětové hry „Na obchod, na pekaře, na cukráře…“
 • zdokonalování stability a rovnováhy, vylézání na žebřiny
 • spojování rytmu s pohyby, seznámení se s novou písní
 • uvědomit si rozdíly mezi volnou a cílenou činností
 • bezpečnost při práci s nůžkami, vystřihování oblečení
 • hledat v knihách a obrázcích řemesla a povolání
 • malování krámku (s ovocem, zeleninou, pečivem…)
 • seznámení s prací lékaře, lékárníka – námětová hra
 • rozvoj pohybových dovedností v oblasti jemné motoriky – modelování…
 • proudové cvičení s chůzí po lavičce a s doskokem na žíněnku
 • uvolňování ruky v zápěstí a loktu, grafomotorická cvičení
 • tematická vycházka do okolí školy, pozorování práce dospělých, poznávat věci, sloužící člověku při práci, úloha strojů
 • zajímat se a hledat příklady řemesel kolem nás, proč se říká „Zlaté české ručičky“, „Práce šlechtí“

 

 

Únor - Motáme klubíčko, vážeme kličky, chytáme myšky, balíme knížky, skáčeme šipky, elce, pelce kotrmelce…

 

 • pracovní listy
 • početní řada
 • omalovánka na téma barvy, počítání
 • seznámení s písní
 • dokončit započatou činnost, kreslení a tvoření do „sešitů“
 • pohybová hra
 • návštěva základní školy, první třída
 • poznávání číslice a její přiřazení k počtu
 • usměrnění výdechového proudu 
 • vyjádření písně tancem s použitím rekvizit (šátek, stuha, kroužek…)
 • zvládání jednoduchých úklidových činností, třídění odpadu podle materiálů, význam pro naše životní prostředí
 • překládání papíru podle linie
 • cvičení orientace procvičování motoriky ruky

Únor - „Kočičí biorytmy (ráno, odpoledne, večer)“

 

 • souvisle vyprávět podle obrázku  - co děláme ráno, v poledne a večer v návaznosti na charakteristické činnosti
 • procvičení znalosti předmětů denní potřeby (kartáček, ručník, hřeben, mýdlo, příbor…)
 • seznámení s novou písní, práce s hudebním nástrojem
 • posilovat estetické vnímání, kultivovaný projev, rozvoj paměti (seznámení s novou básní se zimní tématikou)
 • omalovánka s tématem ráno, odpoledne, večer
 • vytváření návyku zdravého životního stylu (proč snídáme, proč se nedíváme večer na televizi, proč jíe k svačině ovoce a zeleninu, proč po obědě odpočíváme…)
 • chůze a běh v kruhu se změnou směru na znamení, doprovodné texty k pohybu, říkanky, písničky, tanečky
 • dramatizace pohádky, přátelsky sed dělit o hlavní úlohy
 • poslouchání a rozlišování hlásky na počátku slova, konci slova, vykreslování tvaru písmen, vystřižení a nelepení
 • rozeznávání předmětů podle tvaru, vůně, chuti

Únor - „Á, bé, cé, dé kočka přede, kolik nití do desíti“

 

 • námětová hra „Na školu, na knihovnu, na knihkupectví…“
 • vytleskávání hlásek ve slově, obrázkový materiál, pracovní listy
 • radost z pohybu, zapojení do společných činností
 • vykreslování tvarů písmen, omalovánka s písmeny
 • pracovní list – první a poslední písmena, skládání slova podle vzoru
 • malování písmenek, motivační říkanky
 • poznávání písmena A na počátku slova, grafomotorické listy
 • seznámení s básní
 • seznámení s novou písní, logopedická cvičení s využitím obrázků
 • logopedická hra „Co slyším na začátku slova?“
 • hra s obrázkovo-písmenkovým pexesem
 • tvoření kuličky a válečku, modelování písmen
 • tvoření kuličky a válečku, modelování písmen
 • kreslení tvarů a písmen do sněhu, použití barev

Březen : „Jaro, jaro, volá děti, koček a kvítí je tu jako smetí“

Charakteristika :

 • vést děti k uvědomění si změn v přírodě
 • rozvíjet v nich city působením krás přírody
 • učit je kladnému vztahu ke zvířatům a mláďatům
 • seznámit děti s ekologií
 • vést děti ke vztahu ke knihám
 • prohlubovat zájem k čtenému

 

Očekávané výstupy :

 • Poznat a pojmenovat některé druhy rostlin, zvířat, ptáků a mláďat
 • poznat a užívat homonyma
 • objevovat charakteristické znaky ročního období
 • uvědomit si chování člověka k životnímu prostředí
 • objevovat možnosti, jak přivolat pomoc v nebezpečí

 

Cíle :

 • rozvoj pozornosti, soustředění praktickým pozorováním
 • rozvoj praktických dovedností (stříhání, lepení, kreslení)
 • získání dovedností rozkládat slova na slabiky
 • posilování vztahů s kamarády a s rodinou
 • vědět co potřebuje rostlina k životu, jak o ni pečujeme
 • uvědomění si, že kniha je zdrojem informací

 

Březen - „Koťátka a jehňátka, kachňátka i kuřátka, zkrátka všechna zvířátka“

 

 • rozhovor o ptácích o jejich návratu z teplých krajin (kdo odlétá, kdo zůstává přes zimu), jak žijí, čím se živí, výchova a krmení mláďat, stavění hnízd
 • prohlížení encyklopedií  - rozhovor o zvířatech na jaře, o rození mláďat, příroda se probouzí, rodí se nový život
 • pantomima – ptáci, mláďata
 • poslech a rozlišování hudby (veselé, smutné, slavnostní, taneční)
 • vybíhání z dané mety běh o závod z vysokého startu na 20 m
 • plazení po rovné, šikmé a zvýšené lavičce vpřed a vzad (přitahování ve vzpažení)
 • pracovní listy – přiřazování podle charakteristických znaků
 • tvarování papíru mačkáním, tvorba koláže
 • správná výslovnost, výraznost projevu, logopedické cvičení
 • orientace v daném prostoru, hledání nejkratší cesty, jednoduché labyrinty

 

Březen - „Kočičky mají rády barvičky“

 

 • povídání svět je barevný a kulatá
 • procvičování barev, rozlišování geometrických tvarů
 • nacvičení písně
 • modelování jamky z modelíny
 • mačkání papíru, tvorba barevných papírových kuliček
 • jarní pohybové a míčové hry
 • integrace – povídání o dětech jiné barvy pleti
 • rozhovory na téma odlišností
 • rozhovory na téma „Ten umí to a ten zas tohle“
 • prohlubování sociálních vazeb a prosociálního chování
 • nacvičování básničky k tématu
 • malování duhy

 

 

Březen – „I kočičky, očuchávají kytičky“

 

 • pozorování změn v přírodě
 • rozlišování názvů čtyř ročních období, jmenování charakteristických znaků
 • poznávání jarních květin
 • nacvičení písně
 • prohlubování hygienických návyků (Víme proč…)
 • dramatizace
 • prohlížení encyklopedie – živá a neživá příroda
 • rozhovory o přírodě kolem nás, vyprávění o tom, co jsme viděli
 • hry na chápání prostorových a časových pojmů a souvislostí
 • vycházka do přírody, pozorování probouzející se přírody, rozhovory o zážitcích a vlastních zkušenostech z přírody
 • uvědomění si důležitosti chování člověka k životnímu prostředí (budky pro ptáky, včely, vlaštovky…)
 • grafomotorika - doplňování co chybí

Březen - „Masopustní rejdění“

 

 • společný rozhovor na téma „Má oblíbená kniha“
 • přinesení a vzájemné představení oblíbené knihy – výstava
 • seznámení s druhy knih, z čeho se vyrábí…
 • rozlišení (tenká – tlustá, malá – velká…)
 • povídání o způsobu zacházení s knihou
 • navštívení knihovny  - exkurze
 • kreslení a malování na základě prožitků z návštěvy knihovny (volná technika)
 • hledání „Kouzelných slov“ – homonyma (obrázkový materiál, pracovní listy…)
 • pohybová hra pro rozlišení počáteční hlásky ve slově (hledáme předměty…)
 • vytváření ilustrace k pohádce podle fantazie (jak asi vypadali…?)
 • chůze, běh a poskoky v kruhu, relaxační cvičení
 • seznamování s prvními jarními květinami, ilustrace v knihách, encyklopedie
 • samostatnost při výběru materiálu, vytvoření vlastní knihy

Očekávané výstupy:

 • mít povědomí o způsobech ochrany zdraví a bezpečí
 • rozlišovat obrazové symboly (piktogramy, orientační a dopravní značky…), označení nebezpečí, porozumět významu
 • poznat a pojmenovat, čím je obklopeno
 • respektovat předem vyjasněná a pochopená pravidla, přijímat vyjasněné a zdůvodněné povinnosti
 • rozvoj tvořivé fantazie
 • rozvoj dovedného zacházení s výtvarnými pomůckami

 

Cíle:

 • osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví a bezpečí, osobní pohody…
 • rozvoj schopností sebeovládání, myšlení, samostatnosti a představivosti
 • seznamování se světem lidí, osvojení si základních poznatků o prostředí, v němž žije
 • rozvoj schopnosti přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí

 

Duben - „Máme rádi zvířata, chlupatá i pernatá“

 

 • poznávání života zvířat (domácích, lesních, vodních…)
 • objevování, kde zvířata žijí (určení místa - třídění obrázků)
 • ZOO – „Hádej, kde žije?“
 • slovní hry „co mají společného?“ (kočka - pes, ryba – žába…)
 • rozvíjení mluveného projevu a souvislého vyjadřování (vztah člověka k přírodě a živým tvorům v ní)
 • nacvičení básně se zvířecí tématikou
 • procvičování orientace, prostorových představ (pojmy, pod, na, vedle, za…)
 • činnosti zaměřené na rozvoj smyslového vnímání (zrak, sluch, čich, hmat)
 • tvarování proužků papíru s dotvářením celku lepením prvků
 • obkreslování šablony zvířátek, lepení na špejle a hraní s nimi pohádky
 • procvičování poskoků snožmo, ve dřepu, vyhýbání se překážkám, běh k cíli
 • grafomotorika – uvolňování zápěstí
 • námětové hry „Na zvěrolékaře“

 

 

 

Duben - „Kočky jedou na výlet, chtějí poznat celý svět“

 

 • poznávání různých dopravních prostředků, rozlišování podle místa pohybu, činnosti, znát název, účel (pracovní listy)
 • souvislé vyjadřování metodou rozhovoru (čím a kam jsem cestoval)
 • vytváření zdrobnělin – hra se slovy
 • pečlivá a čistá práce s lepidlem
 • stavění dopravního prostředku (stavebnice, různý materiál)
 • skládání papíru podle instrukcí učitelky
 • kolorovaná kresba tuší
 • kreslení měkkým grafickým materiálem (rudka, uhel…)
 • zpívání písní na zvukomalebné slabiky, umět si část melodie jen představit
 • sluchová hra „Co je co“…
 • dramatizace- ztvárnění dopravního prostředku, určování zahraného dopravního prostředku
 • luštění hádanek – dopravní prostředky
 • mozaiková skládanka
 • modelování dopravních prostředků

 

Duben – „Dejte pozor na tlapičky na auta i na barvičky“

 

 • poznávání dopravních značek pro chodce, znát jejich význam
 • hra na dopravu
 • pozorování dopravy v okolí MŠ
 • přecházení vozovky se semaforem i bez něj
 • znázornění cesty v rovině, vyhledávání krátké a dlouhé cesty
 • řešení labyrintů – pracovní listy
 • hledání nejkratší a nejdelší cesty z jednoho místa na druhé
 • poznávání a určování vpravo, vlevo vzhledem k vlastní osobě i k jiným objektům
 • přeskoky nízkých překážek plynule za sebou v chůzi i běhu
 • pohotová reakce na smluvený signál (světelná, barevný, zvukový)
 • chytání míče po odrazu od lavičky
 • vyprávění děje podle obrázkového seriálu (čtveřice obrázků)
 • poslech příběhů s dopravní tématikou
 • grafomotorické cvičení

Duben – „Kočičí velikonoční veselí se slípkou pipkou a zajíčkem Ušáčkem“

 

 • objevování krás a tradic, lidových zvyků
 • rozvíjení estetického cítění – rozhovory tvořivá činnost k tématu
 • rozvíjení logického myšlení a soustředění a činnost
 • „Co ke komu patří?“ – pracovní listy
 • upevňování výslovnosti, výrazového jazykového projevu
 • reprodukce a dramatizace pohádky
 • seznamování s elementárními číselnými a matematickými pojmy
 • upevňování společenských návyků (jak se chovat na návštěvě, co si připravíme pro rodičena velikonoce?)
 • vyjadřování rytmu – rozpočítadla
 • verše s jarní a velikonoční tématikou
 •  objasňování postojů člověka k přírodě a okolí

Květen : „Kočičí rodina, táta kocour, máma kočka, a já přitom mhouřím očka“

 

Charakteristika :

 • pozorování změn v přírodě, charakteristika
 • typických znaků jara na polích, loukách, v lesích
 • seznamování dětí s ročními obdobími
 • rozvíjení sounáležitosti s živou i neživou přírodou
 • seznamování dětí s vesnicí, s místem kde žijí
 • upevňování kamarádských vztahů, rozvíjení
 • schopnosti žít ve společenství ostatních kamarádů, přizpůsobit se 

 

 

Očekávané výstupy :

- mít povědomí o významu životního prostředí (přírody i společnosti)

- uvědomovat si, že způsobem jakým se dítě i ostatní v jeho okolí chovají, ovlivňují

  vlastní zdraví i životní prostředí

- zachycovat skutečnosti u svého okolí pomocí výtvarných technik

- zachycovat své prožitky slovně a výtvarně

- ovládat dechové svalstvo, sladit pohyb se zpěvem, překonávat ostych

 

 

Cíle :

- seznámení se s místem a prostředím, ve kterém dítě žije a vytvoření pozitivního

  vztahu k němu

- ochrana životního prostředí

- rozvoj tvořivosti

- rozvoj a užívání všech smyslů

- vytváření citových vtahů ke kamarádům a k rodině

 

Květen – „Já a moje kočičí rodina“

 

 • kreslení autoportrétu „já“
 • modelování figury „moje rodina“
 • práce s obrázky, vyprávění „co děláme v sobotu a v neděli doma?“
 • kreslení, malování „můj pokoj“
 • „můj pokoj“ – rozvíjení vnímání prostorových vztahů (nahoře, dole, vpravo…)
 • vnímání prostorových vztahů – první, poslední
 • utváření pozitivního vztahu k domovu, omalovánka
 • poznávání písmen, práce s obrázkovým materiálem, pracovní listy
 • seznámení s novou písní
 • seznámení s novou básní
 • obratnost při cvičení na lavičce a žebřinách, dosahování na zavěšený předmět
 • rozvoj řeči, vyjadřovacích schopností, slovní zásoby, dramatizace pohádky
 • překonávání strachu z neobvyklých poloh, kotoul na žíněnce
 • navození atmosféry

 

Květen – „Kočky čuchaj čumáčky, vůni kvítků z omáčky“

 

 • seznámení s jarními květinami (krokus, narcis, tulipán, bledule…)
 • skládání obrázků z přírodnin
 • seznámení s básní a písní na téma Jaro, vymalovánka k písničce
 • procházka do přírody (pozorování květeny)
 • opakování barev na květinách
 • počítání květin na louce
 • hudebně-pohybové hry
 • pohybové hry
 • upevňování přátelských a kolektivních vztahů, kolektivní práce
 • dramatizace pohádky
 • dokreslování chybějících prvků a tvarů v pracovním listě
 • procvičování sluchu formou hry („Co slyšíš, Tichá pošta…“)
 • rytmizace slov, vytleskávání jmen květin, grafické znázornění
 • procvičování číselné řady, počítání květin, přiřazování k počtu

 

 

Květen – „Maminka kočka má dnes svátek“

 

 • kolektivní práce na výzdobu MŠ „Pro maminku“
 • taneček pro maminku
 • práce s tvrdým papírem, textilem, vyrábění dárku pro maminku
 • výběr veršů pro maminku, společný i sólový přednes, seznámení s básní ke Dni matek
 • rytmizace písně, podupávání, tleskání, pleskání v rytmu, písnička pro maminku
 • pozorování a určování barev v přírodě, procházka do lesa a na louku
 • využívat celou plochu čtvrtky, použití většího formátu, malování maminky (portrét)
 • pracovní listy – labyrinty
 • určit směr cesty, odnesení dopisu na poštu
 • seznámení s péčí o pokojové rostliny na jaře, přesazování a zalévání květin
 • co je „herbář“, vytvoření jednoduchého herbáře z léčivých rostlin

 

 

 

Květen - „Tam kde bydlíme, tam je príma, říká se tu v Tuhani“

 

 • pozorování vesnice a procházky do přírody v okolí MŠ
 • upevňování prostorových představ, stavba vesničky z písku, papírových krabic…
 • využití přírodnin pro výtvarné zpracování námětu
 • vytvoření koryta Labe v písku
 • zvládnutí techniky překládání a zarýhnutí papíru (sklání oregami)
 • námětová hra „Na námořníky, na rybáře…“
 • navazovat radostný pohyb za zpěvu písničky ve dvojicích a trojicích, seznámení s novou písní
 • seznámení s novou básní
 • hudebně-pohybové hry, seznámení s novým tanečkem
 • seznámení se jménem, příjmením a značkou mého kamaráda
 • využívání krátkých doprovodných textů k pohybu
 • literární chvilka, předčítání pohádkové knížky, veršů na přání dětí

obšlápneme celý svět“

Charakteristika :

 •  pozorování změn v přírodě, charakteristika typických znaků léta, seznámení se s některými letními květinami, jejich názvy, částmi a typickými vlastnostmi
 •  poznávání jiných zemí, kultur, lidských ras a odlišností  přírody
 •  seznamovat děti s městem, ve které žijí, jeho historií, pověstmi a okolím
 • pozorovat a porovnávat stav životního prostředí a jeho 
 • vliv na kvalitu života, poznávání ekosystému

Očekávané výstupy :

 • vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů
 • poznávat napsané své jméno
 • nalézat nová řešení, nebo alternativní k běžným, uvědomovat si svou samostatnost, zaujímat vlastní názory a postoje a vyjadřovat je
 • vnímat, že je zdravé dozvídat se nové věci, využívat zkušenosti k učení
 • uvědomovat si příjemné a nepříjemné citové prožitky, rozlišovat citové projevy v důvěrném a cizím prostředí
 • vnímat, že svět má svůj řád, že je rozmanitý a pozoruhodný, nekonečně pestrý a různorodý – jak svět přírody, tak i svět lidí (mít elementární povědomí o existenci různých národů a kultůr, různých zemí, o planetě zemi, vesmíru…

 

Cíle :

 • rozvoj fyzické i psychické zdatnosti
 • rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání, naslouchání, porozumění) i produktivních (výslovnosti vytváření pojmů, mluvního projevu, vyjadřování)
 • vytváření základů pro práci s informacemi
 • rozvoj poznatku, schopností a dovedností umožňují pocity, získané dojmy a prožitky vyjádřit
 • rozvoj kooperativních dovedností

Červen – „Na louku si vyšlápnu na broučka i kytičku dávej pozor bratříčku“

 

 • poznáváme luční rostliny a květiny (kopretina, zvonek, kopřiva…)
 • poznáváme hmyz (moucha, včela, mravenec…)
 • početní představy (kolik je motýlů…)
 • barevné znalosti (kytička, motýlek…)
 • nácvik písničky
 • nácvik básničky
 • taneček
 • procvičení výslovnosti hlásek C, S, Z, Č, Š, Ž
 • procvičit cval stranou
 • výroba květin – stříhání, lepení
 • papírová koláž (letní louka…)
 • smyslové hry – poznej podle hmatu, čichu (co ubylo, co přibylo…)
 • přeskakovat nízké překážky

 

Červen – „Kočičí svátek všech koťátek a taky děťátek“

 

 • co je MDD: co si přeji za dárek
 • mají se děti na celém světě stejně – rozhovor nad obrázkem
 • druhy národů – rozlišení podle barvy pleti, řeči, tvaru očí, místa kde žijí
 • prohlížení pohádkových knih jiných národů
 • malování „Kamarádi z celého světa“
 • písnička (Barevná školka, Ať si holka nebo kluk…)
 • básničky, říkadla o dětech
 • oslava MDD v MŠ – soutěže na ŠZ
 • dárek pro kamaráda
 • radost, smutek (protiklady)
 • taneček (mazurka, stonožka, ptačí tanec…)
 • hrajeme si divadlo
 • stavby tunelů na pískovišti
 • skládání z papírů
 • stolní hra „Člověče, nezlob se“

 

Červen – „Léto mají kočky rády, užívaj si s kamarády“

 

 • pozorování a porovnávání změn v přírodě, poznávání typických znaků léta (počasí, květiny, zrání ovoce, zeleniny, lesních plodů)
 • seznamování s některými letními květinami, poznávání a porovnávání jejich typických vlastností (barva, vůně tvar) a částí
 • pozorování zahradnických prací na školní zahradě
 • péče o květiny, vědět, co potřebují k růstu
 • pozorování různých změn v přírodě při vycházkách
 • používání zdrobnělin, rýmování – hry se slovy
 • vybírání a vybarvování potravin, které jsou zdravé
 • hry s přírodninami, sestavování obrázků, pletení věnečků
 • grafické zpodobnění skladby – otisky, čárky, obloučky, hry s barvou (barevná hudba)
 • malování louky s květinami a stromy
 • kreslení květin
 • seznámení s letní hudebně-pohybovou, lidovou hrou
 • ¨výskok s rozběhem na překážku a výskok na zavěšené předměty
 • Vystřihování a skládání květin

Červen - Loučení s kocoury, ti už mažou do školy“

 

 • znám důležitá telefonní čísla, kdy a jak je použiji
 • kolektivní práce dětí „Škola“
 • skládání, vystřihování, lepení, sestavování „Školák“
 • dárek pro školáka
 • básničky a písničky na téma „Školák“
 • četba z knihy
 • malování obrázků pro školáka
 • grafomotorická cvičení
 • umím složit celé své jméno z písmenek
 • cvičení na žíněnce (kotoul vpřed)
 • malování aktovky, pastelky
 • rozloučení malých dětí se školáky
 • dramatizace pohádky pro malé děti (hrají školáci)