Jdi na obsah Jdi na menu
 


Jdu k zápisu

30. 1. 2018
Máte doma předškoláka? Jestli ano, pak se jistě už nějaký ten čas zajímáte o to, co vše by mělo vaše dítě umět, než půjde k zápisu, a také o to, jak vlastně takový zápis probíhá a kdy bude. Je jasné, že zápis do první třídy je jedním z významných kroků v životě každého dítěte a vlastně i celé jeho rodiny. Pojďme se tedy společně podívat na to, co vás a vaše dítě čeká a na co se můžete těšit. 

Na zápis do první třídy se zcela jistě těší většina předškoláků. Aby taky ne, když je to pro ně den s velkým „D“. Půjdou totiž s mámou a s tátou poprvé do „té velké školy“, do které se tolik těší (nebo možná netěší …). Sice zatím jen na malou chvíli, ale za pár měsíců (které utečou opravdu rychle) se z nich stanou velcí školáci, kteří se budou učit číst, psát a počítat. A to je teda věc. Než k tomu však dojde, je právě potřeba projít zápisem, aby se o nás ve škole vědělo. 

Zatímco v předchozích letech měli předškoláci v tomto čase zápisy již dávno za sebou, tak letos je tomu jinak. Nejenže se posunul termín zápisů až na duben, ale změnila se i pravidla. V současnosti je zákonný zástupce dítěte, které do 31. srpna daného kalendářního roku, v němž dovršilo nebo dovrší šestý rok svého věku (a dosud do školy nechodí), povinen přihlásit své dítě k povinné školní docházce, a to v době od 1. do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku. Pokud tak neučiní, dopustí se přestupku dle § 182a odst. 1 písm. a) školského zákona, za který mu může být vyměřena pokuta až 5000,- Kč. Z toho vyplývá, že se zápis stal pro rodiče povinným a musí se tedy k němu dostavit, pokud škola neumožní tzv. elektronický zápis, což je také jedna z možných variant zápisu. To už ale záleží na každé škole, jak si to zorganizuje. Všechny potřebné informace ke konání zápisu však musí každá škola zveřejnit v dostatečném předstihu všemi dostupnými prostředky tak, aby žádný rodič nemohl říci, že neměl možnost se o termínu konání zápisu na spádové škole dozvědět. 

A jak je to s dětmi u zápisu? Ty se podle nových pravidel vlastního zápisu účastnit nemusí a je tedy na rodičích, zda své dítě k zápisu vezmou nebo ne. Stále ale platí, že pokud není dítě dostatečně tělesně nebo duševně vyspělé, může zákonný zástupce (v době konání zápisu dítěte do školy, tj. od 1. do 30. dubna) požádat ředitele o tzv. „odklad“ povinné docházky o jeden školní rok. K žádosti ale musí být přiloženo posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře či klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky však lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, ve kterém dítě dosáhne osmi let věku. Nicméně, i když rodiče chtějí, aby jejich dítě nastoupilo do školy o rok později, přesto se musí k zápisu dostavit a danou skutečnost nahlásit. Stejně tak je také možné, aby o zápis do první třídy požádali i rodiče dítěte, které dovrší šestý rok věku až v době od 1. září do 31. prosince daného kalendářního roku. Předpokladem je ale tělesná a duševní zralost dítěte, doporučení z pedagogicko-psychologické poradny a vyjádření odborného lékaře. 

Co vzít s sebou?

Ať už se rozhodnete jít k zápisu s dítětem nebo bez něj, budete potřebovat tyto dokumenty:
 • rodný list dítěte
 • občanský průkaz rodiče pro doložení trvalého bydliště
 • cestovní pas a povolení k pobytu (týká se pouze cizinců mimo EU)
 • rozhodnutí o loňském odkladu povinné školní docházky (týká se pouze dětí s odkladem)
 • doporučení PPP a odborného lékaře (týká se pouze dětí mladších šesti let, případně dětí, u kterých rodiče žádají odklad)

Jak zápis probíhá?

Každá škola přizpůsobuje zápis svým možnostem a podmínkám. Někde vás u vchodu bude vítat pan ředitel nebo paní ředitelka, jinde vás uvítají učitelé či nejstarší žáci školy s připravenými dárečky, někde budou na děti čekat dokonce pohádkové a jiné bytosti a někde uvidíte pouze směrovky, které vás navedou, kam máte jít.
Od letošního roku se ale vlastní zápis do prvních tříd oficiálně dělí na dvě části. První část je formální, kdy rodiče za pomoci pedagogických pracovníků sepíší nebo zkontrolují vlastní žádost o přijetí dítěte k povinné školní docházce (vyplní formulář s důležitými údaji) a pokud škola umožňuje vzdělávání různými metodami, mají rodiče možnost požádat o zařazení dítěte do příslušné třídy, ve které se bude zvolenou metodou vyučovat. Obvykle se také zjišťuje předběžný zájem rodičů o školní družinu a o obědy ve školní jídelně.

Druhá část je motivační, není povinná a neměla by být delší než 20 minut. Je určena pouze pro děti, které se k zápisu dostaví a chtějí se jí zúčastnit. Cílem je navnadit dítě pro školní docházku a představit mu školu jako bezpečné a příjemné prostředí, ze kterého nemusí mít strach. Rodiče mohou být po celou dobu přítomni a mohou pozorovat své dítě, jak se chová v cizím prostředí, případně mu být oporou, pokud by mělo strach. A na co se mohou budoucí školáci těšit? To opět záleží na každé škole, co pro děti připraví. Po registraci si většinou dítě vezme paní učitelka a zeptá se ho na jméno, rodiče, sourozence, adresu nebo na školku, do které chodí a poté si dítě vyzkouší různé zábavné aktivity, při kterých paní učitelka dítě pozoruje. Dříve se u zápisu také hojně využívaly tzv. testy školní zralosti, aby se zjistilo, zda je dítě na školu připravené či nikoli. To by už ale podle nových pravidel nemělo být. Zápis totiž není žádná zkouška toho, co dítě umí nebo neumí, ale mělo by opravdu jít pouze o motivaci. Proto paní učitelka může rodičům maximálně poradit a říci, co je ještě potřeba do září vylepšit a na čem zapracovat.

Některé základní školy naopak připraví zápis formou zábavních stanovišť v celé budově školy, kde budoucí prvňáčky doprovází buď rodiče, nebo spolužáci z vyšších tříd. Další základní školy se mohou v den zápisu proměnit například v pohádkové říše s pohádkovými bytostmi, kdy děti například prochází pohádkovým lesem a plní různé zábavné úkoly, aby získaly poklad nebo vysvobodily zakletou princeznu. Někde se také během zápisu můžeme setkat s využitím počítače, tabletu či interaktivní tabule. Zkrátka možností je spousta a opravdu záleží na každé škole, jak motivační část zápisu zorganizuje. Důležité ale je, že tato část nemá na přijetí či nepřijetí dítěte k povinné školní docházce vliv a je opravdu určena jen pro povzbuzení dítěte a také k tomu, aby mělo na zápis hezkou vzpomínku.

A co by měl předškolák umět, než půjde do školy? 

Když se podíváte na stránky MŠMT, zcela určitě tam najdete tzv. „Desatero pro rodiče dětí předškolního věku“. Nemá smysl zde toto desatero citovat, protože se dá snadno dohledat a většinou bývá vyvěšeno i na nástěnce ve školkách. Existují ale důležité věci, které by opravdu mělo každé dítě umět a které mu začátky ve škole usnadní. 

Každý správný předškolák totiž: 

 • ví, jak se jmenuje a kde bydlí, zná svůj věk a dny v týdnu.
 • dokáže samostatně a logicky uvažovat.
 • správně vyslovuje všechny hlásky, mluví srozumitelně a v souvislých větách.
 • přiměřeně svému věku zvládá jemnou i hrubou motoriku.
 • orientuje se v prostoru – umí určit, co je dole, nahoře, vlevo, vpravo, pod, nad, atd. 
 • hraje kolektivní hry.
 • dokáže recitovat básničku, zpívat písničku, případně vyprávět pohádku.
 • umí napočítat alespoň do deseti.
 • drží správně tužku.
 • vystřihuje jednoduché tvary.
 • splní zadaný úkol a dokáže pracovat samostatně i ve skupině.
 • navazuje kontakt s dospělými, ale má z nich respekt.
 • umí se sám oblékat a obsluhovat, dodržuje základní hygienu.
 • pozdraví, poprosí, poděkuje.

A co dělat, když máte pochybnosti, že dítě není na školu zralé?

V tom případě oslovte odborníka, který poradí, nabídne konzultaci, provede u dítěte diagnostiku a bude se mu věnovat individuálně nebo ve skupince dalších dětí. Tím správným odborníkem je speciální pedagog nebo psycholog, který se problematikou školní zralosti zabývá. Ten vám také doporučí a ukáže, jak s dítětem správně pracovat a jak ho rozvíjet. Důležité je ale správné načasování, protože pokud odborníka navštívíte včas, můžete na rozvoji nezralých oblastí pilně pracovat.

Zápis do školy je významným dnem jak pro dítě, tak i pro celou jeho rodinu. Povídejte si proto se svým dítětem o tom, co ho ve škole čeká a jak asi bude zápis probíhat. Domluvte se, co pěkného si dítě obleče a jak se připraví. Udělejte si v den zápisu více času na dítě i na sebe, abyste se nemuseli honit a pospíchat. Určitě tento výjimečný den společně oslavte a nezapomeňte na fotografie.