Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zásady provozního řádu

25. 1. 2016

Zásady provozního řádu - soubor ke stažení zde

 

Zásady provozního řádu Mateřské školy Tuhaň“U KOČIČÁKŮ“, příspěvková organizace

(§ 7 odst. 2 zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů)

 

Zařízení pro výchovu a vzdělávání jsou povinna vypracovat provozní řády, v nichž je stanoven režim dne zohledňující věkové a fyzické zvláštnosti dětí a mladistvých, podmínky jejich pohybové výchovy a otužování, režim stravování včetně pitného režimu. Návrhy a změny provozního řádu posuzuje příslušný orgán ochrany veřejného zdraví. Orgán ochrany veřejného zdraví může nařídit úpravu provozního řádu podle § 7 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. pokud podmínky v něm uvedené nevedou k ochraně veřejného zdraví. [1]

 

 

Provozní řád nenahrazuje školní řád zařízení, který je přílohou provozního řádu. Provozní řád nemusí obsahovat ustanovení, která jsou shodná se školním řádem. Předložený návrh provozního řádu vychází z  ideálních podmínek zařízení pro výchovu a vzdělávání dětí a mládeže, jeho naplnění je odvislé na lokálních poměrech a podmínkách, které zhodnotí příslušný orgán ochrany veřejného zdraví.

 

Předmět vymezení:

Mateřské školy Tuhaň“U KOČIČÁKŮ“, příspěvková organizace

 

 

I. Údaje o zařízení

        Tuhaň 305, 277 41 Kly, 750 09 081 , ředitelka Miroslava Bolenová odpovědná osoba ,Zřizovatel Obec Tuhaň

 

II. Popis zařízení[2]:

        Typ s celodenním provozem

         Kapacita 41 dětí

                          41 dětí

         Počet tříd-2

         Počet dětí ve třídách-1.třída -  Kočičáci -    25-kapacita25

                                            -2.třída- Kocomouři -16-kapacita-16

 

                              

          Věkové složení skupin-3-6 leté+ děti s odloženou školní docházkou

                                                                  

                  Provozní doba  od 6.30-16.00 hod.

                  Podmínky pro provoz, požadavky na hygienická zařízení[3]

                  Využívání zařízení včetně pozemku pro jiné aktivity

               Druh aktivity a její časové zařazení

                

III. Režimové požadavky (délka aktivit, zařazení):

        Nástup dětí (od 6.30-8.00)

                    

    Hra                          6.30-8.00-individuelní , volné hravé aktivity, s individuelní činností,úklid hraček ,                               

-          

 

               Pohybové aktivity  8.20.-8.30 –pohybová aktivity

                                               8.30-8.40-hudebně-pohybová chvilka

                                                8.45—9.20-příprava na svačinu,hygiena WC, svačina

                                                 9.00-9.20-řízené činnosti

              

       

            Pobyt venku

                                       Délka pobytu (zpravidla 2 hodiny dopoledne, )

                                          pobyt venku probíhá i v deštivém počasí , pobyt venku bývá zrušen v případech souvislého

                                           a prudkého deště a větru. , v případech inverze  v naší lokalitě .V těchto případech bývá

                                           nahrazen pobyt venku náhradní činností zvolenou pedagogem v dané třídě(volné

                                           pohybové aktivity,tělovýchovné aktivity).

 

                         

                                               

                                          

                                       

                 Odpočinek

           Podmínky k relaxaci a odpočinku na lůžku se využívá denní místnost-herna. Každá třída je vybavena

           skladem lůžkovin a molitanových lehátek , které se každodenně rozkládají v denní místnosti..

            Každé dítě má své vlastní lehátko , označené značkou, taktéž i prostěradlo a povlečení na polštář a

             peřinu jsou označeny značkou dítěte.

            V současné době je praní prádla v řešení-a praní prádla probíhá ,tak , že 1xza 21 dní dostane rodičdítěte

              v igelitovém obalu lůžkoviny označené značkou dítěte a po vyprání je předá paní učitelce v dané třídě

                a přinese jej v čistém igelitovém obalu , označeným jménem , nebo značkou dítěte.

            Relaxace na lůžku:-odpočinek

                                          -relaxace na lůžku

                                          - klidové aktivity

                                            -poslech pohádek

                                            - poslech relaxační hudby

  

          

   Stravování[4]

Počet stravovaných dětí v době oběda (pokud je dítě přítomno v době podávání oběda, vždy se stravuje)

Způsob doplňkového stravování (možné po dohodě se zástupci dítěte)

Časový odstup jednotlivých jídel  je tři hodiny( nesmí přesáhnout 3 hodiny)

   Pitný režim:

             Po celý den mají děti k dispozici pitný režim -stoleček s pitným režimem .

               -každé dítě má svůj vlastní hrneček , označený značkou dítěte , po použití je vedeno k tomu

 

- aby si svůj hrnek omylo a odložilo na určené místo.

1x týdně jsou hrnky na pitný režim umyty v myčce.

        Druh nápojů – pitná voda

                                - voda s citronem

                                 - džus s vodou

                                  - čaj

                                   - voda ochucená ovocem

                  

   Otužování:

        Způsob ( např.:  -vodou- omývání obličeje vlažnou vodou

                                     -vzduchem -při pobytu venku

        Frekvence-1x pobyt venku

                            1x omývání

  

        Počty otužovaných dětí -všechny děti-36

 

     

IV. Způsob zajištění vhodného mikroklimatu[5] (způsob a intenzita větrání, vytápění), osvětlení

 • Způsob a intenzita větrání a vytápění

 

        Teplota vzduchu:  

Denní místnosti (nejméně 20oC až 22oC),

           Zastavení provozu zařízení (v učebnách určených k pobytu dětí při poklesu teploty vzduchu      ve 3 po sobě následujících dnech pod 18°C nebo při poklesu teploty vzduchu v těchto učebnách v jednom dni pod 16 ºC) musí být provoz zařízení zastaven.

              Kontrola teploty vzduchu (v prostorách s trvalou činností musí být zajištěna nástěnnými teploměry ve výšce 1,2 až 1,5 m nad podlahou na vnitřní straně místnosti, teploměr musí měřit teplotu s přesností  0,5°C)

Větrání:

Způsob, ovladatelnost  -větrání se provádí denně v každé místnosti

Režim větrání - v době nepříznivých meteorologických podmínek se provádí rychlé vyvětrání a následné uzavření.

                              

 • Osvětlení

         Denní osvětlení:

V prostorách určených k trvalé činnosti dětí musí být zajištěno vyhovující denní osvětlení. Pro  většinu zrakových činností se vyžaduje převažující směr osvětlení zleva a shora a při různorodé orientaci pracovních míst převažující směr osvětlení shora.

 

        Rovnoměrnost osvětlení:

denního bočního osvětlení: stanovená jako podíl nejmenší a největší hodnoty činitele denní osvětlenosti v rozsahu zrakového úkolu, musí být v prostorách s trvalým pobytem dětí nejméně 0,2, pro ostatní zrakové činnosti nejméně 0,15.

umělého osvětlení: stanovená jako podíl nejmenší a průměrné osvětlenosti v rozsahu pracovních míst musí být v prostorách s trvalou činností dětí nejméně 0,65, v prostorách s krátkodobým pobytem nejméně 0,4.

                  Ochrana před oslněním a narušením zrakové pohody:

                Zařízení pro regulaci denního osvětlení (osvětlovací otvory musí být opatřeny zařízením pro   regulaci denního osvětlení, zejména přímého slunečního světla všude tam, kde by mohlo vyvolávat nadměrné jasové kontrasty)-budou zakoupeny žaluzie proti prudkému slunci.

Rozptylné povrchy a povrchové úpravy k omezení možnosti oslnění odrazem.

Barevná úprava místností a ploch.

       Použití lesklých povrchů (v odůvodněných případech a na takových místech, kde nemohou narušovat zrakovou pohodu).

                  Televizní obrazovky:se používá jen ve výjmečných případech max. Po dobu 10 minut denně.

 

 

V. Zásobování pitnou vodou[6]

                  Zdroj:

               veřejný vodovod

Zařízení pro výchovu a vzdělávání musí být zásobována pitnou vodou vyhovujícím požadavkům stanoveným zvláštním právním předpisem[7]

Doklad o provedeném vyšetření kvality vody

 

                  Kapacitní hlediska:

Nejméně 60 l vody na den a na 1 dítě[8]

 

 

VI. Způsob zajištění výměny a skladování prádla[9]

Výměna prádla: (lůžkovin nejméně jednou za 3 týdny, ručníků jednou za týden, nebo v případě potřeby ihned).

Praní prádla:

Probíhá praním v domácnostech.. zákonných zástupců.

Způsob zacházení s prádlem a praní ( musí zabraňovat přenosu infekčních onemocnění a provoz prádelny nesmí negativně ovlivňovat provoz ubytovacího zařízení)-Rodič si odnese lůžkoviny , označené jménem či značkou dítěte v igelitovém obalu a přinese jej vyprané opětovně v čistém igelitovém obalu , opět označeném značkou , nebo jménem a předá jej učitelce osobně v dané třídě.

Manipulace s prádlem, skladování prádla:Rodič si odnese lůžkoviny , označené jménem či značkou dítěte v igelitovém obalu a přinese jej vyprané opětovně v čistém igelitovém obalu , opět označeném značkou , nebo jménem a předá jej učitelce osobně v dané třídě.

 p

Čisté lůžkoviny se skladují v samostatných skladech nebo v čistých, uzavíratelných skříních nebo na policích v obalech.

 

VII. Požadavky na hygienicko-protiepidemický režim[10]

 • způsob a četnost úklidu a čištění

Denní úklid:

 1. setření navlhko: všech podlah, nábytku, krytů topných těles, okenních parapetů, klik, rukojetí splachovadel, vynášení odpadků, vyčištění koberců vysavačem
 2. za použití čisticích prostředků s dezinfekčním účinkem umytí umývadel, záchodových mís, sedátek na záchodech

Týdenní, celkový:

jednou týdně omytí omyvatelných částí stěn na záchodech a dezinfikování umýváren a záchodů,  minimálně třikrát ročně umytí oken včetně rámů a svítidel, dvakrát ročně celkový úklid všech prostor školy, jedenkrát za dva roky malování, v případě potřeby ihned

Pravidelně provádět údržbou nuceného větrání nebo klimatizace a čištěním vzduchotechnického zařízení podle návodu výrobce nebo dodavatele

 • způsob a četnost desinsekce a deratizace

profylakticky 1x ročně a dle potřeby – použití přípravků k tomu vhodných po konzultaci s odbornými pracovníky DDD

 

 • manipulace se vzniklými odpady a jejich likvidace

Pevné odpadky musí být ukládány do uzavřených nádob, umožňujících snadnou sanitaci, nebo do jednorázových plastových obalů. Obaly z plastů musí být ukládány zvlášť a zneškodňovány denně odpovídajícím způsobem.

VIII. Další požadavky

 • výchova ke zdravému životnímu stylu
 1. aktivity: vlastní programy podpory zdraví a prevence nemocí, participace na projektech regionálních a celostátních,
 2.  způsob a forma zařazení do výchovného procesu
 • školní řád mateřské školy (příloha provozního řádu)
 • evidence a registrace úrazů[11]
 • lékárnička první pomoci, seznam telefon. čísel, podmínky pro poskytnutí   lékařského ošetření při úrazech a náhlých onemocnění[12]

 

IX. Jiné

 • pokyny pro případy nouze (havárie, požár a jiné)

Provozní řád nenahrazuje havarijní, provozní a evakuační řády, podle kterých se řeší mimořádné situace

 

 

 

 

v Tuhani 1.9.2015                                                ředitelka Mateřské školy „U KOČIČÁKŮ“, příspěvková organizace

                                                                                                 Miroslava Bolenová.

 

 

 

 

                    ……………………………………………………………………….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Souhlasí a berou na vědomí.

 

 

 

 

 

                              :………………………………………….Marcela Loukotová

.

                             ……………………………………………Gabriela Kučerová

 

                             …………………………………………..Lucie Hrušová

 

                              …………………………………………..Dana Přádová

 

                              …………………………………………..Ladka Krivokapičová

 

                              …………………………………………..Alena Vágnerová

 

                             ……………………………………………Jaroslava Trubičková

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[1]    zákon č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů

[2]               vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání

[3]    , vyhláška č. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby

[4]    vyhláška č. 107/2005 Sb. o školním stravování

[5]    vyhláška č. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých

[6]    vyhláška č. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých

[7]      2vyhláška č. 252/2004 Sb. kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody

[8]                      3vyhláška č. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých

[9]    vyhláška č. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých

[10]  vyhláška č. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých

[11]  § 29 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. školský zákon, vyhláška č. 64/2005 Sb. o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů

[12]  , 37 014/2005-25 Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a

 

      školských zařízeních zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy