Jdi na obsah Jdi na menu
 


Povinnosti rodičů

11. 8. 2016

Zákonní zástupci dětí mají povinnost:

 1. Zajistit, aby dítě řádně docházelo do mateřské školy, při příchodu do mateřské školy bylo POHODLNĚ a ČISTĚ upraveno, oblečeno a obuto( veškeré oblečení je nutné označit jménem dítěte, pokud nebude obuv a oblečení označeno nebude na to brán zřetel.)Bačkory , či obuv na přezutí nesmí mít ze z bezpečnostních důvodů volnou patu.
 1.  Do mateřské školy rodiče vodí dítě ZDRAVÉ ,informují školušo změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání. Učitelka v případě , že dítě jeví známky onemocnění (zelená rýma , kašel ,zánět spojivek, teplota)dítě v žádném případě nepřijme do kolektivu zdravých dětí za ,které nese zodpovědnost. Učitelka nesmí dětem podávat jakékoliv léky.
 1. Omlouvat absenci dítěte v den onemocnění do 7.00 na telefon školní jídelny . Absence do 14 dnů ústně, při absenci delší než 14 dnů písemně s doložením důvodů nepřítomnosti dítěte
 1. Oznamovat škole údaje a změny údajů do školní matriky (evidenční listy dětí), která obsahuje: Jméno a příjmení dítěte, rodné číslo, místo narození, státní občanství, národnost, místo trvalého pobytu, zdravotní pojišťovnu dítěte, dále jméno a příjmení, místo trvalého pobytu a adresu pro doručování písemností, telefonní spojení zákonných zástupců dítěte. S tím souvisí i povinnost oznámit v průběhu celé docházky dítěte do mateřské školy jakékoliv změny, týkající se dítěte či zákonného zástupce (např. změna adresy, příjmení, svěření dítěte do péče, telefonní kontakt apod.)Je potřeba , aby rodiče byly na uvedeném telefonním čísle k dosažení.
 1. Zúčastnit se osobně třídních schůzek , na vyzvání ředitelky školy projednání závažných otázek týkajících se  výchovy ,vzdělávání , opakované nemocnosti dítěte, či řešení jakýchkoliv otázek ohledně chování dítěte.
 1. V případě jakýchkoliv  důležitých nejasností je možno v pondělí od 16.00-17.00 hod. předem dohodnout s ředitelem školy schůzku. PONDĚLÍ 16.00-17.00hod KONZULTAČNÍ HODINY
 1. Ve stanoveném termínu hradit úplatu za předškolní vzdělávání a stravné. HOTOVĚ  - do 20.dne v měsíci, PŘEVODEM - do 25. dne v měsíci
 1. Zajistit, aby jejich dítě nenosilo do mateřské školy nevhodný oděv, oděvní doplňky, šperky či jiné předměty, kterými by sobě či jiným dětem mohlo způsobit zranění, ohrozit jejich či své bezpečí. (hrozilo by například jejich vdechnutí, uškrcení dítěte, zlomení prstu, popálení, bodnutí atd.) Na mysli jsou především dětské i jiné kapesní nožíky,  spreje, zapalovače, zápalky a další nebezpečné předmět. Zákonný zástupce je zároveň povinen upozornit  učitelku o jakou hračku se jedná a pedagogický pracovník v souvislosti se zabezpečením ochrany zdraví všech dětí rozhodne, zda se nejedná o hračku, která může ohrozit zdraví dětí. Do MŠ se smí donášet pouze hračky a didaktické pomůcky, které mají řádný atest, jsou zdravotně nezávadné a jsou určeny pro danou věkovou kategorii dětí.
 2.  Doporučujeme dětem do mateřské školy nedávat cenné značkové oblečení a obuv. Upozorňujeme, že při ztrátě oděvu a obuvi škola nemůže poskytovat finanční náhradu.
 3. Oblečení  a  obuv na zahradu nebo pobyt venku (podepsané) -takové ,aby si je dítě mohlo umazat , aby se v něm cítilo co nejpohodlněji  a nemuselo se obávat , že se umaže, gumovky a pláštěnka jsou nutností.
 4. Sledovat informace na webových stránkách nástěnkách a seznámit se školním řádem i osoby zmocněné k předávání a vyzvedávání jejich dětí, které se musí při předávání dítěte samy prokázat občanským průkazem.
 5. Pokud se zákonní zástupci účastní školní aktivity i s mladším či starším sourozencem, který není přijat k předškolnímu vzdělávání, projedná tuto záležitost s učitelkou, zda je možné a vhodné tuto aktivitu se sourozencem absolvovat a pokud dojde ke vzájemné dohodě, je zákonný zástupce